leetcode股票系列问题

本文整合了一些大佬的文章加上自己的一些认识,供自己复习
转载:https://leetcode.cn/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock/solutions/8753/yi-ge-fang-fa-tuan-mie-6-dao-gu-piao-wen-ti-by-l-3/

121. 买卖股票的最佳时机

个人理解初始值可以这样设置

int[][] dp = new int[n][2];
dp[0][0] = 0;
dp[0][1] = -prices[0];

股票买和卖不可能是同一天不然没意义,dp的第一维度是天数,第二维度是当前是否持有股票,持有为1,不持有为2

class Solution {
  public int maxProfit(int[] prices) {
    int n = prices.length;
    int[][] dp = new int[n][2];
    dp[0][0] = 0;
    dp[0][1] = -prices[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {   
      dp[i][0] = Math.max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + prices[i]);
      dp[i][1] = Math.max(dp[i-1][1], -prices[i]);
    }
    return dp[n - 1][0];
  }
}
原文地址:http://www.cnblogs.com/chenyi502/p/16851713.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。