nvm & grep filter out only Node.js Latest LTS versions All In One

nvm & grep filter out only Node.js Latest LTS versions All In One

使用 nvm & grep 仅过滤出 Node.js 最新的 LTS 版本

nvm & grep

# 字符串中包含空格,要使用双引号/单引号 包裹
$ nvm ls-remote --lts | grep 'Latest LTS'
# OR
$ nvm ls-remote --lts | grep "Latest LTS"
     v4.9.1  (Latest LTS: Argon)
    v6.17.1  (Latest LTS: Boron)
    v8.17.0  (Latest LTS: Carbon)
    v10.24.1  (Latest LTS: Dubnium)
   v12.22.12  (Latest LTS: Erbium)
    v14.21.0  (Latest LTS: Fermium)
    v16.18.0  (Latest LTS: Gallium)
    v18.12.0  (Latest LTS: Hydrogen)

image

all lts

$ 
➜ ~ nvm ls-remote --lts
     v4.2.0  (LTS: Argon)
     v4.2.1  (LTS: Argon)
     v4.2.2  (LTS: Argon)
     v4.2.3  (LTS: Argon)
     v4.2.4  (LTS: Argon)
     v4.2.5  (LTS: Argon)
     v4.2.6  (LTS: Argon)
     v4.3.0  (LTS: Argon)
     v4.3.1  (LTS: Argon)
     v4.3.2  (LTS: Argon)
     v4.4.0  (LTS: Argon)
     v4.4.1  (LTS: Argon)
     v4.4.2  (LTS: Argon)
     v4.4.3  (LTS: Argon)
     v4.4.4  (LTS: Argon)
     v4.4.5  (LTS: Argon)
     v4.4.6  (LTS: Argon)
     v4.4.7  (LTS: Argon)
     v4.5.0  (LTS: Argon)
     v4.6.0  (LTS: Argon)
     v4.6.1  (LTS: Argon)
     v4.6.2  (LTS: Argon)
     v4.7.0  (LTS: Argon)
     v4.7.1  (LTS: Argon)
     v4.7.2  (LTS: Argon)
     v4.7.3  (LTS: Argon)
     v4.8.0  (LTS: Argon)
     v4.8.1  (LTS: Argon)
     v4.8.2  (LTS: Argon)
     v4.8.3  (LTS: Argon)
     v4.8.4  (LTS: Argon)
     v4.8.5  (LTS: Argon)
     v4.8.6  (LTS: Argon)
     v4.8.7  (LTS: Argon)
     v4.9.0  (LTS: Argon)
     v4.9.1  (Latest LTS: Argon)
     v6.9.0  (LTS: Boron)
     v6.9.1  (LTS: Boron)
     v6.9.2  (LTS: Boron)
     v6.9.3  (LTS: Boron)
     v6.9.4  (LTS: Boron)
     v6.9.5  (LTS: Boron)
    v6.10.0  (LTS: Boron)
    v6.10.1  (LTS: Boron)
    v6.10.2  (LTS: Boron)
    v6.10.3  (LTS: Boron)
    v6.11.0  (LTS: Boron)
    v6.11.1  (LTS: Boron)
    v6.11.2  (LTS: Boron)
    v6.11.3  (LTS: Boron)
    v6.11.4  (LTS: Boron)
    v6.11.5  (LTS: Boron)
    v6.12.0  (LTS: Boron)
    v6.12.1  (LTS: Boron)
    v6.12.2  (LTS: Boron)
    v6.12.3  (LTS: Boron)
    v6.13.0  (LTS: Boron)
    v6.13.1  (LTS: Boron)
    v6.14.0  (LTS: Boron)
    v6.14.1  (LTS: Boron)
    v6.14.2  (LTS: Boron)
    v6.14.3  (LTS: Boron)
    v6.14.4  (LTS: Boron)
    v6.15.0  (LTS: Boron)
    v6.15.1  (LTS: Boron)
    v6.16.0  (LTS: Boron)
    v6.17.0  (LTS: Boron)
    v6.17.1  (Latest LTS: Boron)
     v8.9.0  (LTS: Carbon)
     v8.9.1  (LTS: Carbon)
     v8.9.2  (LTS: Carbon)
     v8.9.3  (LTS: Carbon)
     v8.9.4  (LTS: Carbon)
    v8.10.0  (LTS: Carbon)
    v8.11.0  (LTS: Carbon)
    v8.11.1  (LTS: Carbon)
    v8.11.2  (LTS: Carbon)
    v8.11.3  (LTS: Carbon)
    v8.11.4  (LTS: Carbon)
    v8.12.0  (LTS: Carbon)
    v8.13.0  (LTS: Carbon)
    v8.14.0  (LTS: Carbon)
    v8.14.1  (LTS: Carbon)
    v8.15.0  (LTS: Carbon)
    v8.15.1  (LTS: Carbon)
    v8.16.0  (LTS: Carbon)
    v8.16.1  (LTS: Carbon)
    v8.16.2  (LTS: Carbon)
    v8.17.0  (Latest LTS: Carbon)
    v10.13.0  (LTS: Dubnium)
    v10.14.0  (LTS: Dubnium)
    v10.14.1  (LTS: Dubnium)
    v10.14.2  (LTS: Dubnium)
    v10.15.0  (LTS: Dubnium)
    v10.15.1  (LTS: Dubnium)
    v10.15.2  (LTS: Dubnium)
    v10.15.3  (LTS: Dubnium)
    v10.16.0  (LTS: Dubnium)
    v10.16.1  (LTS: Dubnium)
    v10.16.2  (LTS: Dubnium)
    v10.16.3  (LTS: Dubnium)
    v10.17.0  (LTS: Dubnium)
    v10.18.0  (LTS: Dubnium)
    v10.18.1  (LTS: Dubnium)
    v10.19.0  (LTS: Dubnium)
    v10.20.0  (LTS: Dubnium)
    v10.20.1  (LTS: Dubnium)
    v10.21.0  (LTS: Dubnium)
    v10.22.0  (LTS: Dubnium)
    v10.22.1  (LTS: Dubnium)
    v10.23.0  (LTS: Dubnium)
    v10.23.1  (LTS: Dubnium)
    v10.23.2  (LTS: Dubnium)
    v10.23.3  (LTS: Dubnium)
    v10.24.0  (LTS: Dubnium)
    v10.24.1  (Latest LTS: Dubnium)
    v12.13.0  (LTS: Erbium)
    v12.13.1  (LTS: Erbium)
    v12.14.0  (LTS: Erbium)
    v12.14.1  (LTS: Erbium)
    v12.15.0  (LTS: Erbium)
    v12.16.0  (LTS: Erbium)
    v12.16.1  (LTS: Erbium)
    v12.16.2  (LTS: Erbium)
    v12.16.3  (LTS: Erbium)
    v12.17.0  (LTS: Erbium)
    v12.18.0  (LTS: Erbium)
    v12.18.1  (LTS: Erbium)
    v12.18.2  (LTS: Erbium)
    v12.18.3  (LTS: Erbium)
    v12.18.4  (LTS: Erbium)
    v12.19.0  (LTS: Erbium)
    v12.19.1  (LTS: Erbium)
    v12.20.0  (LTS: Erbium)
    v12.20.1  (LTS: Erbium)
    v12.20.2  (LTS: Erbium)
    v12.21.0  (LTS: Erbium)
    v12.22.0  (LTS: Erbium)
    v12.22.1  (LTS: Erbium)
    v12.22.2  (LTS: Erbium)
    v12.22.3  (LTS: Erbium)
    v12.22.4  (LTS: Erbium)
    v12.22.5  (LTS: Erbium)
    v12.22.6  (LTS: Erbium)
    v12.22.7  (LTS: Erbium)
    v12.22.8  (LTS: Erbium)
    v12.22.9  (LTS: Erbium)
   v12.22.10  (LTS: Erbium)
   v12.22.11  (LTS: Erbium)
   v12.22.12  (Latest LTS: Erbium)
    v14.15.0  (LTS: Fermium)
    v14.15.1  (LTS: Fermium)
    v14.15.2  (LTS: Fermium)
    v14.15.3  (LTS: Fermium)
    v14.15.4  (LTS: Fermium)
    v14.15.5  (LTS: Fermium)
    v14.16.0  (LTS: Fermium)
    v14.16.1  (LTS: Fermium)
    v14.17.0  (LTS: Fermium)
    v14.17.1  (LTS: Fermium)
    v14.17.2  (LTS: Fermium)
    v14.17.3  (LTS: Fermium)
    v14.17.4  (LTS: Fermium)
    v14.17.5  (LTS: Fermium)
    v14.17.6  (LTS: Fermium)
    v14.18.0  (LTS: Fermium)
    v14.18.1  (LTS: Fermium)
    v14.18.2  (LTS: Fermium)
    v14.18.3  (LTS: Fermium)
    v14.19.0  (LTS: Fermium)
    v14.19.1  (LTS: Fermium)
    v14.19.2  (LTS: Fermium)
    v14.19.3  (LTS: Fermium)
    v14.20.0  (LTS: Fermium)
    v14.20.1  (LTS: Fermium)
    v14.21.0  (Latest LTS: Fermium)
    v16.13.0  (LTS: Gallium)
    v16.13.1  (LTS: Gallium)
    v16.13.2  (LTS: Gallium)
    v16.14.0  (LTS: Gallium)
    v16.14.1  (LTS: Gallium)
    v16.14.2  (LTS: Gallium)
    v16.15.0  (LTS: Gallium)
    v16.15.1  (LTS: Gallium)
    v16.16.0  (LTS: Gallium)
    v16.17.0  (LTS: Gallium)
    v16.17.1  (LTS: Gallium)
    v16.18.0  (Latest LTS: Gallium)
    v18.12.0  (Latest LTS: Hydrogen)
➜ ~ 

nvm

$ nvm -h

$ nvm ls-remote --lts

$ nvm install 18.12.0

$ nvm use 18.12.0

# nvm alias <name> <version>        Set an alias named <name> pointing to <version>

# Set default node version on a shell
$ nvm alias default 18.12.0

# Always default to the latest available node version on a shell
$ nvm alias default node

refs

https://github.com/xgqfrms/Gatsby-Tutorials-All-In-One/issues/8#issuecomment-1300030536©xgqfrms 2012-2021

www.cnblogs.com/xgqfrms 发布文章使用:只允许注册用户才可以访问!

原创文章,版权所有©️xgqfrms, 禁止转载 🈲️,侵权必究⚠️!


原文地址:http://www.cnblogs.com/xgqfrms/p/16852071.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。