c++ 引用注意事项

int main() {
  /**
  
   引用注意事项
   1. 引用必须初始化
    2. 引用初始化后就不能更改
  */
  
  int a = 10;
  int c = 100;
  // int &b; // 引用必须初始化
  
  int &b = a;
  // int &b = c; //引用初始化后,就不能更改
  b = c; //这个属于赋值操作

  
  return 0;
}

 

原文地址:http://www.cnblogs.com/itniwota/p/16852641.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。